Juridiska villkor

EmotionSpace® (”App”) är en mobil-app för iPhone- och Android-enheter (”Mobil Enhet”). Appen är skapad för kvinnor med metastaserad bröstcancer, oberoende av deras behandlingsalternativ, samt för deras vänner och släktingar (”Användare”) och har utvecklats av Pfizer Pharma GmbH i Tyskland. Appen har till syfte att registrera hur patienten mår känslomässigt och att dela detta med släktingar, samt guida patienten till olika stödgrupper och välgörenhetsorganisationer anordnade av tredje parter. För Sverige hålls appen tillgänglig under dessa Användarvillkor från Pfizer Innovations AB (”Pfizer”).
All information och alla referenser som Pfizer publicerar i Appen har sammanställts efter bästa kunskap och övertygelse, har granskats med största noggrannhet och uppfyller gällande lagkrav. Pfizer strävar hela tiden efter att uppdatera och utöka funktionerna i Appen. Pfizer kommer att vidta erforderliga åtgärder för att innehållet i Appen ska vara aktuellt och ändamålsenligt men lämnar dock ingen garanti eller försäkran – varken uttrycklig eller underförstådd – för att innehållet alltid finns tillgängligt, är korrekt eller exakt, att innehållet är aktuellt eller att det är komplett, samt frånsäger sig allt ansvar avseende person- eller sakskada till följd av tillgänglig information eller, i förekommande fall, information som inte finns tillgänglig i Appen.

1.    Godkännande

Genom att markera kryssrutan [”Jag godkänner”], accepterar du att följa dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner dessa Användarvillkor, ska du omedelbart upphöra med att ladda ner, installera eller använda Appen. Användarvillkoren finns alltid att läsa i avsnittet ”Profile” i Appen.

2.    Licens

På de villkor som framgår av dessa Användarvillkor, ger Pfizer dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke överförbar (utan rätt till underlicensiering) licens att installera och använda Appen på en Mobil Enhet som du äger eller har kontroll över.

3.    Dataskydd

Vänligen ta del av den separat tillhandahållna Informationen om behandling av personuppgifter avseende Appen som reglerar rättigheter och skyldigheter gällande alla användares personuppgifter.

4.    Uppförandekod

Du åtar dig att följa alla tillämpliga lagar samt dessa Användarvillkor då du använder Appen. I synnerhet, men inte begränsat till att:
(a) inte använda Appen på ett sätt som strider mot lag eller som är till men för andra användare;
(b) inte försöka få obehörig tillgång till Appen;
(c) inte modifiera, anpassa eller bakåtutveckla någon del av Appen, inte heller omformatera eller bryta ut någon del av de sidor som Appen består av.

5.    Innehåll och ansvar

Användaren är ensamt ansvarig för det innehåll som han/hon lägger in i Appen och ska hållas ansvarig för tillgången till och användandet av Appen då Användarens Mobila enhet används. Pfizer förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande när som helst ändra, modifiera, lägga till eller radera material i Appen. Du åtar dig att på begäran fullt ut hålla Pfizer skadeslöst för alla förluster, skador, kostnader eller utgifter som du lider eller ådrar dig direkt eller indirekt till följd av din eventuella användning av Appen i strid med dessa Användarvillkor eller tillämplig lagstiftning.

6.    Länkar till externa webbplatser

Appen kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster tillhörande tredje part som Pfizer varken äger eller har kontroll över. Pfizer har ingen kontroll över, och åtar sig inget ansvar för, innehåll, integritetspolicies eller rutiner avseende tredje parts webbplatser eller tjänster. Vidare bekräftar du och godkänner att Pfizer inte ska hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt, varken direkt eller indirekt, för eventuella skador eller förluster orsakade, eller påstått orsakade, genom eller i anslutning till användande av, eller agerande utifrån, sådant innehåll eller sådana varor eller tjänster som tillhandahålls på eller via sådana webbplatser eller tjänster. Att dessa länkar finns i Appen, innebär ingen överenskommelse avseende eller garanti för att det innehåll som visas på dessa externa webbplatser är korrekt.

7.    Internetförbindelse och säkerhet

För att kunna ladda ner och använda Appen krävs internetanslutning. Du ansvarar själv för eventuella kostnader för din internetanslutning. Du är införstådd med att det inte alltid är säkert att använda internet, och all användning av olika typer av öppna internetanslutningar (t.ex. gratis WiFi, hotspots) sker på egen risk. Pfizer ska inte hållas ansvarigt för säkerheten för din Mobila enhet om informationen behandlas utanför Appen. Pfizer kan inte garantera obegränsad tillgång till Appen. Pfizer lämnar inga garantier för att din tillgång till Appen kommer att vara tidsenlig, avbrottsfri eller felfri. Beroende på internetuppkopplingens beskaffenhet, kan detta inte garanteras. Vidare kan vi från tid till annan behöva utföra reparations- och underhållsarbeten samt lägga in nya verktyg och funktioner.

8.    Immateriella rättigheter

Du godkänner att samtliga rättigheter och befogenheter och all goodwill i och till samtliga kopior av Appen samt alla patent, all upphovsrätt och övriga rättigheter inkluderade däri eller kopplade därtill, är och ska förbli Pfizer Pharma GmbH:s. Det innehåll som Pfizer tillgängliggör via Appen, inkluderande, men inte begränsat till, text, bilder och grafik, skyddas av landsspecifik och internationell varumärkesrätt. Allt innehåll som finns i Appen omfattas av upphovsrättsligt skydd. För det fall du skriver ut, kopierar eller laddar ned någon del av Appen i strid med dessa Användarvillkor, kommer din rätt att använda Appen omedelbart att upphöra, och du måste, enligt vårt val, lämna tillbaka eller förstöra alla kopior av sådant material som du har framställt. Namnet, logotypen och materialet som visas i Appen, utgör varumärken, servicemärken (U.S¬: "Service Marks"), firmabeteckningar eller logotyper tillhörande Pfizer Pharma GmbH och dess närstående bolag.

9.    Uppdateringar av Appen

Pfizer förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera Appen. För att använda Appens modifierade funktionalitet, måste du gå till den webbplats (tillhörande tredje part) där du laddade ned Appen och installera den uppdaterade versionen av Appen. Pfizer lämnar inga garantier för att framtida versioner av Appen är kompatibla med någon speciell hård eller annan mjukvara. Pfizer garanterar inte heller att framtida versioner av Appen kommer att erbjuda samma funktioner som den nuvarande versionen.

10.    Registrering och borttagning av Användarkonto

När du registrerar dig måste du ange en giltig e-postadress. Pfizer förbehåller sig rätten att från tid till annan skicka e-postmeddelanden med information om uppdateringar av funktionaliteten för Appen. När registreringen har slutförts kommer ett e-postmeddelande innehållande en bekräftelse att skickas till dig. Vid mottagandet av detta bekräftelsemail är registreringsprocessen slutförd (s.k. single-opt-in).  Appen kan även användas i begränsad omfattning utan registrering. Det krävs ingen separat uppsägning för att avaktivera ditt användarkonto. Pfizer förbehåller sig rätten att radera ditt konto och all dithörande data för det fall kontot förblir inaktivt under flera månader. Efter att kontot avaktiverats, kommer all data att raderas från ditt konto i Appen och kommer inte att finnas tillgängliga igen om du registrerar dig på nytt.

11.    Medicinsk information

Vänligen notera att Appen inte är avsedd för diagnos, förebyggande, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom. Den är inte heller avsedd att ersätta medicinsk undersökning och konsultation hos specialist. Appen tillhandahåller varken terapeutisk eller diagnostisk information eller terapeutiska eller diagnostiska rekommendationer. Om man så önskar, kan den känslomässiga status som dokumenteras i Appen delas med en specialist. I sådana fall har Användaren själv fullt ansvar för vilka känslor som ska delas och vilka som ska vara dolda.

12.    Andra användares identitet

Som registrerad användare får du möjlighet att komma i kontakt med andra användare via Appen. Pfizer vidtar inga åtgärder för att kontrollera användarnas identitet och kan därför inte garantera att andra användares identitet är den de påstår.

13.    Erbjudanden från patientorganisationer/stödgrupper

I Appen har olika patientorganisationer och stödgrupper möjlighet att publicera information om vad de har att erbjuda. Pfizer åtar sig inget ansvar för att detta innehåll är korrekt, exakt, aktuellt eller komplett.

14.    Förändringar av dessa Användarvillkor

Pfizer förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller anpassa dessa Användarvillkor när så krävs enligt ändringar i gällande lagstiftning eller aktuell jurisdiktion så kräver, om tjänster eller applikationer förändras eller om Appen modifieras för att förbättra funktionaliteten eller tillgängligheten utan att det är till nackdel för Användaren. Pfizer kommer att informera dig om alla förändringar via e-post. Under en period av två veckor (räknat från mottagandet), kommer du ha möjlighet att motsätta dig sådana förändringar. Om du inte motsätter dig de förändrade Användarvillkoren inom denna period, kommer förändringarna att träda i kraft automatiskt. Du kan motsätta dig förändringarna genom att avaktivera ditt Användarkonto. Vid en avaktivering av Användarkontot, kommer all data att anonymiseras (se förklaring i Informationen om behandling av personuppgifter) och du kommer inte att ha tillgång till din data igen om du väljer att registrera dig på nytt.

15.    Ansvarsfriskrivning/ansvarsbegränsning

Du friskriver härmed Pfizer från alla anspråk, krav och skada (såväl faktiska skador som följdskador) av vad slag de än må vara, kända som okända, förutsedda som oförutsedda, synliga eller dolda, till följd av eller på något sätt kopplade till eventuell dispyt som uppstår mellan dig och en stödgrupp, eller mellan dig och andra användare av Appen.

16.    Information om Pfizer

Pfizer Innovations AB, org.nr 556986-8002

Adress: 191 90 Sollentuna

Telefon: 08 550 52000